Planområdet er lokalisert Øst for det kommunale torget i Kirkenes sentrum. Endringen gjelder tillatelse til 5 normaletasjer over bakkenivå og økt utnyttelse til byggeformål. Offentlige parkeringsplasser vil reduseres, men søkes erstattet i andre områder.  
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil detaljplanen omfatte;   - Bebyggelse og anlegg, kombinert formål forretning/kontor/bolig/allmennyttige bygg. - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, parkering, fortau og gater. 
 
Sør-Varanger kommune har vurdert endringen av planen etter forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, endringen omfattes ikke av forskriftens §2 eller §3og det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.  
 
Kopi av kartområde er vedlagt. 
 
Innspill og andre merknader sendes til; Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes. 
 
Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.  
 
Svarfrist: Senest 12 Juni, 2017. 
 
 
 
Fiskebeck Prosjekt AS 
 
Jens-Åge Mikkol