Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommuneplan og planstrategi
Planstrategi for 2016-2019
Planstrategien for 2016-2019 skal klargjøre hvilke planer kommunen bør starte opp, videreføre og revidere. Planstrategien er planen over alle planene.

Planstrategi for 2016-2019.

Utgangen av året 2015 preges av konkursen ved Sydvaranger Gruve A/S, så vel som den utfordrende flyktningkrisen. Konkursen i gruva innleder en periode med omstillingstiltak, hvor godt samarbeid og nytenkning vil gi gode arbeidsplasser for fremtiden. Til tross for utfordringene med en omfattende omstillingsprosess, vil det være et stort fortrinn å kunne vektlegge mulighetene som oppstår med en slik situasjon. Samarbeid, gode ideer og «ståpåvilje» er viktige nøkkelord for å utnytte disse.
Næringsutvikling skal kunne bidra til å skape mange arbeidsplasser, men samtidig legge opp til en bærekraftig utvikling som ivaretar miljøet og hensynet til at det skal være attraktivt å leve og bo i kommunen.


Selv om den næringsmessige omstillingsprosessen vil få et stort fokus i den kommende planperioden, er det like viktig å planlegge for aktivitet som utspiller seg utenfor næring og arbeidsliv. En viktig forutsetning for å nå kommunes mål om befolkningsvekst, er et godt utviklet kommunalt tjenesteapparat innenfor utdanning, helse, kultur og idrett. Dette er blant annet avgjørende for å tiltrekke nyetablerere som skal skape en tilvaerelse i kommunen.
Planlegging handler til syvende og sist om folk og deres miljø, og det er viktig å nå ut til befolkningen med planprosessene. Et ledd i en slik utvikling er at innbyggerne på en enkel måte kan gjøre seg kjent med hvilke tjenester kommunen kan tilby og hvordan forbedring av disse er mulig. Det vil derfor
være viktig å stimulere til medvirkning i planleggingen og ambisjonen er å øke engasjementet fra”folk flest”.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.