Kommunalt startlån og boligtilskudd

Hva er startlån og boligtilskudd

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. Startlån fra kommunen gjelder de som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

I distrikter kan startlån brukes som rekrutteringstiltak.

Viktig informasjon:

 • Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter.
 • Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd  og/eller bostøtte.
 • På sikt vil vanligvis boutgiftene være lavere når man eier bolig enn når man leier. 

Hvem er det for?

Startlån og tilskudd kan gis til :

 • Barnefamilier
 • Eldre
 • Personer med nedsatt funksjonsevne
 • Andre som bor i en uegnet bolig og enten vil kjøpe bolig eller utbedre/tilpasse boligen sin
 • Tilfeller hvor det er behov for rekruttere og beholde nødvendig kompetanse i kommunen

Hva kan startlån brukes til?

Startlån og tilskudd kan brukes til å:

 • Kjøpe bolig
 • Refinansiere lån med pant i egen bolig
 • Kjøpe ut ektefelle
 • Tilpasse eller utbedre bolig

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med kommunale tilskudd til tilpasning eller etablering. Sjekk med din kommune om de tilbyr tilskudd. Dersom de gjør det, kan du søke på denne siden.

Hvis du vurderer startlån og tilskudd, gjør dette

Sjekk om du er i målgruppen for startlån

Søk startlån/ tilskudd her

Mer informasjon

Retningslinjer for startlån i Sør-Varanger kommune

Informasjon fra Husbanken om startlån og tilskudd

Tilskudd til utredning og prosjektering

Formålet med tilskuddsordningen er å få utredet og kartlagt muligheter og begrensninger som finnes når det gjelder tilpasning av boliger. Tilskuddet skal bidra til gode varige løsninger til nøkterne kostnader.

Tilskuddet kan gis når noen i hustanden har behov for tilpasning av boligen for å kunne bli boende i boligen i dag eller i fremtiden.

Målgruppe

Tilskuddet gjelder personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen der du bor.

Hvem kan søke?

 • Privatpersoner

Søknadsfrist

Søknad kan sendes hele året. Søknadsskjema finner du under "Skjema" nederst på denne siden.

Hva kan dekkes av ordningen?

Tilskudd til utredning kan benyttes til å kartlegge følgende forhold:

 • muligheter og begrensninger i eksisterende bolig
 • uteområder og atkomst
 • tilgjengelighet inne
 • arealbehov
 • innredning og brukbarhet

Tilskuddet kan brukes til å dekke kostnader til profesjonell prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gå til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Hvor stort tilskudd kan tildeles?

Det er opp til den enkelt kommune å vurdere om tilskudd skal gis og hvor stor utmålingen skal være.

 • Tilskudd til utredning og eventuelt prosjektering er behovsprøvd og kan ses i sammenheng med tilskudd til tilpasning.

Lån direkte fra Husbanken

Husbanken har forskjellige lån privatpersoner kan søke direkte på.

Lån til å oppgradere bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å oppgradere boligen din. Hovedregelen er at oppgraderingen skal vært så omfattende, at det både reduserer energiforbruk og øker tilgjengeligheten betraktelig.

Mer informasjon og søknad

Lån til å bygge miljøvennlig bolig

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge bolig med høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger.

Mer informasjon og søknad

Lån til å kjøpe bolig fra utbygger

Har du planer om å kjøpe bolig fra en utbygger som har fått forhåndsgodkjent boligen hos oss? Da kan du søke om lån fra Husbanken.

Mer informasjon og søknad