BARENTS KUNNSKAPSPARK - Perspektiver til reguleringsplan 040319_Side_1_600x424.jpg

Detaljregulering for Domuskvartalet er vedtatt av kommunestyret 15.05.19 (vedtak 026/19, planID 2030-2017001).

Reguleringsplanen kunngjøres her i medhold av plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Planen er bindende for framtidig arealbruk i området, jfr. pbl. § 12-4.

Hensikten med planen er å åpne for større bygninger som kan inneholde en blanding av sentrumsnær aktivitet og Barents Kunnskapspark.

Vedtaket med tilhørende dokumenter finner du her:

VEDTAK DETALJREGULERING FOR DOMUSKVARTALET - MED SAKSFRAMSTILLING.pdf

2017001_PLANBESKRIVELSE Domuskvartalet 25-03-2019.pdf

2017001_BESTEMMELSER Domuskvartalet 12-03-2019.pdf

2017001_PLANKART Domuskvartalet Vertikalnivå 1 A3 rev 04-10-18.pdf

2017001_PLANKART Domuskvartalet Vertikalnivå 2 A3 rev 28-02-19.pdf

2017001_Rissikovurdering Detaljregulering Domuskvartalet rev 28-09-2018.pdf

BARENTS KUNNSKAPSPARK - Perspektiver til reguleringsplan 040319.pdf

Domuskvartalet illustrasjon parkering 28-09-2018.pdf

Domuskvartalet Illustrasjon ytre rammer Kunnskapsparken 12-03-2019.pdf

Visualisering-Maksimalt utbygd- sol-skygge 21. mars - 21.juni A70.pdf

 

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage, jfr. forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er 3 uker, og klage sendes til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes (postmottak@svk.no). Oppgi referanse 17/875.