Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelseoversikt Sør-Varanger

Helsetilstand måles med ulike indikatorer, for eksempel forebyggbare sykdommer, trivsel eller mer indirekte mål som sykefravær, trygdeytelser o.l. Positive og negative påvirkningsfaktorer representerer en stor bredde, og er ofte knyttet til samfunnsforhold, levekår og miljø. 

Med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer menes oversikt over helsen på befolkningsnivå, samt positive og negative faktorer som kan virke inn på helsen til kommunens befolkning. Oversikten omfatter opplysninger om og vurderinger av befolkningssammensetning, oppvekst- og levekårsforhold, sosiale ulikheter i helse, miljøfaktorer, skader og ulykker, helserelatert atferd og helsetilstand.

Følgende kan trekkes frem som eksempel på positive påvirkningsfaktorer i Sør-Varanger:

 • Stor bredde, høy aktivitet og stor dugnadsånd i frivillige lag og organisasjoner.
 • Nærhet og lett tilgang til natur og friluftsliv, idretts- og aktivitetsanlegg.
 • Tilgang til videregående skole og etablering av Campus Kirkenes/UiT. Nyetablering av lærerutdanning i 2017, sykepleierutdanning 2018 og barnehagelærerutdanning i 2021. 
 • Kulturtilbud med stort mangfold og gode muligheter for kulturopplevelser.
 • Helsefremmende fokus i kommunale tjenester.
 • Lav arbeidsledighet i befolkningen.

 

Dette er de største utfordringene i Sør-Varanger:

 • Sør-Varanger er en kommune som preges av befolkningsnedgang. 
 • Overvekt/fedme et større problem enn i landet som helhet.
 • Psykiske symptomer blant ungdom en økende utfordring. Økende andel rapporterte depressive plager både på ungdomsskolen og videregående. Økende andel rapporterte søvnproblemer blant unge. 
 • Lave skoleprestasjoner i lesing og regning i grunnskolen og frafall i videregående skole. Har blitt en forbedring.
 • Stor vekst i antall eldre over 80 år. 
 • Økende andel anmeldte tilfeller av fysisk vold og mishandling.
 • Økende andel barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier.
 •  

Oversiktsbilde helsetilstand og utfordringsfaktorer 2022-2026 - grunnlagsdokument

Oversiktsbilde helsetilstand og påvirkningsfaktorer 2022-2026 - kortversjon

health 4861815 1280