Definisjon

Et anneks er ikke en egen bruksenhet, dvs. anneks skal ikke inneholde rom som gjør at bygningen kan defineres som en egen boenhet. En bygning som har soverom, bad og kjøkken defineres som en egen boenhet og kan derfor ikke anses som ett anneks. Det skal ikke være installert vann og/eller avløp i anneks.

Ettersom anneks skal være en tilleggs soverom til hovedbygningen, må din eiendom være bebygd med bolig eller fritidsbolig før du kan oppføre anneks.

Anneks er en frittliggende bygning ment for opphold.

Det betyr at tiltaket er søknadspliktig i henhold til plan- og bygningslovens § 20 – 3, hvor det stilles krav om foretak. For å kunne oppføre anneks må du derfor ta kontakt med foretak som er kvalifisert for oppgaven (ansvarlig søker), eventuelt kan du søke om ansvarsrett som selvbygger.

Ansvarlig søker kan være et foretak bestående av for eksempel byggmester, entreprenør eller arkitekt som skal ha kunnskap om plan- og bygningsloven og forskriftene. Ansvarlig søker må erklære ansvar og ha kompetanse til å gjennomføre søknadsprosessen.

For at du skal bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse. For mer informasjon om dette, se «Selvbygger»

Byggesaksgebyr for søknad om anneks vil være kr. 4030,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.5.1.3.1. For søknad om ansvarsett som selvbygger gebyrlegges kr. 540,-  i tillegg til byggesaksgebyret. (Punkt C.3.3.2)

Dispensasjon

Dersom det er behov for dispensasjon bør dette avklares før søknad om oppføring av anneks, men du kan også søke om dispensasjon samtidig med byggesøknaden. Dispensasjons søknad må være ferdig behandlet før byggesøknaden om oppføring av anneks kan behandles.  Gebyr for søknad om dispensasjon vil være kr. 8460,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.4.1. Gebyr for byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse

For nærmere avklaring/veiledning kan du be om forhåndskonferanse. Ønsker du forhåndskonferanse må du sende inn anmodning om dette sammen med opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og tegninger/informasjon om byggverket. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse blir fakturert med kr. 950,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.1.1.

 

TIL HOVEDSIDE BYGGPORTAL