I den forbindelse inviteres befolkningen til innspillsmøter. Det skal holdes tre innspillsmøter. For aldersgruppen 67 år og eldre er det oppsatt møte 09.05.18. Møte for unge mellom 13 år og 25 år holdes 24. mai og møte for voksne mellom 18 år og 67 år holdes 23. mai.

Strategisk plan for helse-, omsorg og velferd er en kommunedelplan, og skal vise veien for tjenestene 10 år frem i tid. Befolkningsfremskrivning for Sør-Varanger viser at vi kommer til å få flere eldre, med markant økning fra 2025. Samtidig viser tallene at den yrkesaktive gruppen er stabil. Det blir altså flere eldre som kan være i behov for ulike tjenester, samtidig som det ikke blir økning i antall personer i arbeid. Det er derfor viktig å ruste opp tjenestene i tillegg til kunnskap og mulighet for befolkgningen til å ivareta egen helse lengst mulig.

I arbeidet med strategisk plan for helse-, omsorg og velferd i Sør-Varanger er det viktig for arbeidsgruppen å få innspill fra befolkningen på hva som er viktig for deg i møte med, og i bruken av helse- og omsorgstjenestene i fremtiden slik at du kan opprettholde egenomsorg og ivareta din helse best mulig.

På innspillsmøte for gruppen 18 - 67 år møtte det opp 6 personer, og det kom inn mange flotte, gode innspill som arbeidsgruppen vil ta med videre i arbeidet med strategisk plan. Følgende innspill ble gitt:

 •  Pårørende må bli sett, hørt og gjort sterke. Dersom pårørende slites ut og ikke har nok støtte vil også de bli syke. ♥♥♥♥♥
 •  Viktig med god opplæring og tydelige avklarte arbeidsoppgaver og ansvar til ansatte, og ansatte må ha gode holdninger. ♥♥
 •  Informasjon og samarbeid mellom tjenestene, utveksle erfaringer i en kontinuerlig prosess i arbeid som omhandler helsetjenester, herunder samarbeid mellom organisasjoner, brukergrupper, informasjonstavle, bruk av facebook. Ønske om at personer som jobber i helsevesenet besøker Møteplassen så de vet hvilke tilbud som finnes og kan videreformidle (leger, psykiatri, VPP, hjemmebasert omsorg, miljøtjenesten). ♥♥
 •  Utdannet personell – ivareta og videreutvikle kompetanse lokalt. Dette sikrer også at kommunen beholder kompetansen i egen organisasjon. ♥♥
 •  Samarbeid mellom instansene jeg bruker. ♥
 •  Kreativ tenkning om samarbeid og løsninger. ♥
 •  Øremerkede midler til Møteplassen. ♥
 •  NAV som hjelper; koordinere hjelpetilbudet. ♥
 •  Minstenorm for antall ansatte på sykehjem/institusjon. Det bør være minst 4 ansatte på 8 brukere avhengig av funksjonsnivå. ♥
 •  Lytte til brukere og pårørende. Brukerutvalg, pårørendeutvalg, pårørendeteam innenfor ulike sykdomsgrupper osv. ♥
 •  Hjemmebasert omsorg nasert på brukerens behov og premisser, ikke på økonomi. ♥
 •  Informasjon om tilbudene som finnes fra helsepersonell.
 •  Helsepersonell må ha et ønske til å få frem/se brukerens egne ressurser. La brukeren bli sett og hørt.
 •  Engasjerte ansatte som ønsker å gi hjelp.
 •  Ansatte må ha god kompetanse og gode holdninger.
 •  Nedbemanning øker press på ansatte og kvaliteten blir dårligere.
 •  Bedre tid til å utføre tjenestene i hjemmebasert omsorg.
 •  Trygge rammer (personalet, f.eks. Møteplassen).
 •  Rett person til rett bruker i forhold til støttekontaktordningen.
 •  Informasjon om rettigheter til hjelp/støtte.
 •  Omsorgsenhet som informasjonsgiver.
 •  Fast personell som kommer hjem til deg, ivareta intimitet og verdighet. Primærkontakter.
 •  Lønn som gir verdighet.
 •  Trygg næromsorg – aktivitetstilbud.
 •  Ansette aktivitører, sosionomer og pedagoger i tillegg til helsepersonell.
 •  Dementbyer
 •  Omsorgstun
 •  Felles bespisning med annet enn fabrikkmat.
 •  Omsorgsenheter tilpasset funksjonsgrad.
 •  Hjemmehjelp.
 •  Kommunen må informere bedre når de er med å gi støtte til ulike arrangementer som er åpen for alle.
 •  Tilpassede tilbud til hver enkelt.
 •  Digitale hjelpemidler.
 •  Heltidstillinger slik at en ikke trenger så mange ansatte.
 •  Bedre samarbeid mellom NAV og fastleger.
 •  Hvordan engasjere politikere? Er det kjent med de tjenestene kommunen gir, og hvor tidkrevende og ressurskrevende tjenestene er? Hvordan få de til å forstå at en ikke kan budsjettere hvor mange som får hjerneslag hvert år? Politikere burde arbeidet en helg i tjenestetilbudene kommunen har for å se hvordan hverdagen til de ansatte og brukerne er.
 •  Koordinerende enhet har en viktig funksjon til å hjelpe familier.
 •  Ris/Ros side på kommunens hjemmeside slik at det er enkelt å gi tilbakemelding.
 •  Fastlege må ha dialog og faste møter med omsorgstjenesten.
 •  Brukerorganisasjonene må være aktive, melde inn nytt styre og kontaktperson til kommunen slik at kommunen vet hvem en kan samarbeide med.
 •  Koordinatorer – noen må fange deg opp og gi informasjon om de tjenester du har krav på uten at du er nødt til å søke om det. Når du er syk klarer du ikke finne dette ut selv.
 •  Fast kontaktperson i møte med tjenestene.
 •  Bedre informasjon om tilbudene som gis.
 •  Ansatte må ha bedre holdninger til hvordan de møter brukeren i hverdagen.
 •  Egne avdelinger for demente og kognitiv friske – ikke blande disse.
 •  Bedre flyt i tjenestene så en slipper venting.
 •  Midlertidige omsorgsplasser for yngre personer som er for syk til å klare seg selv, men for frisk for sykehus. Kan ikke sette yngre personer på Prestøyhjemmet.
 •  Bedre samarbeid mellom lag, foreninger og kommunale tjenester. Et eks. er samarbeidsmøtene mellom Møteplassen, Mental helse, frivilligsentralen og Friskliv sentralen.

Etter gjennomgang av alle innspill ble de oppmøte bedt om å prioritere hvilke punkter som var viktigst for en selv. Alle fikk utlevert 3 hjerteklistremerker som ble satt på de punktene som er viktigst. I listen overfor er punktene som ble parkert merket med hjertesymbol.

Innspillene som er kommet frem vil bli tatt med i det videre arbeidet med strategisk plan. Alle innspill som er kommet fra alle tre innspillsmøter vil legges ved som vedlegg i det ferdige dokumentet. Det er fortsatt mulig å komme med flere innspill via lag og foreninger. Lag og foreninger blir invitert inn til møte hvor de kan komme med flere innspill til planen.

Strategisk plan for helse- omsorg og velferdstjenesten skal ut på høring før den tilslutt skal godkjennes i kommunestyret. Den er beregnet å være klar til kommunetyret i desember 2018.

Jorunn Sandhell, Lene Nilsen Holte og Kirsti Ollila 24.05.2018