I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 har Formannskapet/ utvalgt for strategi og utvikling (fusu) i møte den 22.06.11, sak 077/11 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn følgende forslag til reguleringsplan: 2011004 Detaljplan for Skytterhusfjellet B2D med tilhørende bestemmelser og beskrivelse datert 02.05.11. Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Plandokumentene ligger til offentlig ettersyn på www.svk.no (se nedenfor) og hos Virksomhet for Plan- og byggesak, samt Servicekontoret i kommunens Rådhus fram til 15.08.11.
Merknader/innspill til planforslaget sendes Sør-Varanger Kommune, Virksomhet for Plan- og byggesak, Boks 406, 9915 Kirkenes, eller postmottak@svk.no innen 15.08.11. Vennligst oppgi vårt saksnr: 11/646 ved henvendelser i saken.
Virksomhetsleder for Plan- og byggesak

Plankart