Bygninger/tiltak du kan søke om selv

Plan- og bygningsloven § 20-4: Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver.

Mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 jf. Byggesaksforskriften §§ 3-1 og 3-2.

 • Tilbygg til eksisterende byggverk med samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 50 m2.  Dette kan være tilbygg til bolig, fritidsbolig, næringseiendom og driftsbygning.
  • Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.
  • Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjeller må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Tilbygget kan også inneholde pipe/skorstein.
  • Tilbygget må være 15 meter fra kommunal vei og 50 m fra riksvei og fylkesvei målt fra midt i veien. Tilbygget må ikke være nærmere tomtegrense enn 4 meter målt fra yttervegg.
 • En frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil en etasje. Høydebegrensninger kan fastlegges gjennom kommunens arealplaner.
  • Bygningen kan ikke brukes til beboelse eller overnatting, men kan for eksempel brukes til verksted eller utstillingslokale med personopphold på dagtid.
  • Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjeller må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Bygningen kan ha loft dersom loftet ikke kan regnes som etasje, TEK10 § 6-1. Loftet må ikke inneholde rom eller brukes til beboelse og loftet må ha bruksareal mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal.
  • Hvis bygningen er over 50 m2, må den plasseres 4 meter fra tomtegrenser.
  • Bygningen må være 15 meter fra kommunal vei og 50 m fra riksvei og fylkesvei målt fra midt i veien. Tilbygget må ikke være nærmere tomtegrense enn 4 meter målt fra yttervegg.
    
 • Bruksendring av bygg eller del av bygg tas i bruk eller blir tilrettelagt for annet enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet. F.eks bod skal endres til soverom, stue, kjøkken eller bad.
  • Bestemmelsen gjelder kun innenfor en bruksenhet. Dersom bruksendringen gjelder for eksempel endring fra loft til leilighet, vil dette være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlig foretak.
    
 • Driftsbygning - oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000m2 bruksareal (BRA).
  • Omfatter også bruksendring av annen bygning til driftsbygning.
    
 • Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m2 bruksareal (BRA).
   
 • Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller frittstående med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt og reklameinnretninger som kan utgjøre en fare for personsikkerhet.
  • Skiltet må ikke plasseres slik at det kan falle ned på beferdet område eller skilt som plasseres direkte på bakken og ikke er tilstrekkelig forankret.
  • Bestemmelsen gjelder kunne oppføring av ett skilt på samme sted eller samme fasade.

Veiledning for søknad: Se Slik søker du -> Tiltak du kan søke om selv

Dersom søknaden betinger dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser skal dispensasjonsbehandlingen være avklart på forhånd og dokumentert i søknaden.

Byggeskikk og estetikk

Begrepet byggeskikk omfatter måter å bygge hus på, bygningsmessig skikk og bruk. Tidligere varierte byggeskikken fra landsdel til landsdel og var lite påvirket av de internasjonale strømningene. Den lokale byggeskikken var tilpasset naturforhold på stedet, og gjenspeilte variasjonene i klima, landskap og levevis.

God byggeskikk skaper flotte omgivelser, trivsel og tilhørighet. Alle typer byggverk som tilfører noe til stedet der de står oppleves som god byggeskikk. Gode byggverk er utformet slik at de er egnet til sitt formål, de er vakre og varige.

For å oppnå god byggeskikk må nye byggverk ha et godt samspill med omgivelsene og lokale ressurser og håndtere estetiske, tekniske og bruksmessige behov på en hensiktsmessig måte. Samspillet mellom bebyggelsen og utearealene er avgjørende for prosjektets visuelle kvaliteter. Reguleringsbestemmelsene er medvirkende til å skape god byggeskikk fordi det er gjort et arbeid for å danne denne helheten. Tiltakshaver bør også selv sørge for at god byggeskikk og estetikk opprettholdes.

Begrepet estetikk er knyttet til egenskaper og kjennetegn ved f. eks. en bygning eller et anlegg som vi opplever gjennom våre sanser og følelser. God estetisk kvalitet knyttes til hva vi opplever som vakkert, ønskelig, verdifullt, og omhandler derfor verdier og ikke kvantitative egenskaper. Den estetiske opplevelsen av et bygg påvirkes også av omgivelsene og sammenhengen det opptrer i. Estetikkbegrepet kan brukes normgivende for å beskrive hvilke kjennetegn som er nødvendige for å oppnå skjønnhet, i motsetning til kjennetegn for hva som f.eks. er nyttig.  Estetiske kvaliteter påvirkes både av samfunnets historiske utvikling, naturgrunnlaget og menneskers bruk av omgivelsene. Opplevelsen av estetisk kvalitet er også et resultat av den enkeltes personlige bakgrunn og erfaringer.

 

For å oppnå et visuelt godt resultat er grundig registrering av eksisterende forhold og god dokumentasjon av nye tiltak nødvendig. Terreng og vegetasjon kan gi byggverk egenart. Byggverket bør tilpasses terrenget, ikke omvendt. Solfylte arealer hvor folk vil møtes uansett bør settes av til uteopphold.

Ved utbedring av eksisterende bygg kan kopiering av eldre bygningselementer være riktig. Ved ombygging kan det være en fordel om bygningens eksisterende hovedform er lesbar etter utbedringen. Tilbygg bør som hovedregel underordnes hovedbygget i volum og form men gis et moderne stiluttrykk med kontrast eller slektskap til den opprinnelige stilen.

 

Ut fra formålsparagrafen i plan- og bygningsloven er det et overordnet mål at mest mulig av vår byggevirksomhet får en høyest mulig arkitektonisk kvalitet.

 

Viktige element for det estetiske uttrykket:

Volum
Volum bestemmes av bygningskroppens høyde, bredde og lengde. Volumoppbyggingen og plassering på tomta bestemmer både det visuelle samspillet med omgivelsene og bygningens egen estetiske verdi.
 

Fasader og tak
Utvendige vegger er et viktig element når bygningen formes. Samspillet mellom tette og åpne flater, materialbruk og omgivelser gir bygget egenart. Takets form, materialbruk, gesimsens utforming og markering er et viktig element på bygningen. Tak - oppbygg er en del av taket som vises godt.


Materialer og farger
Bruken av materiale påvirker byggets visuelle karakter. Fasaden kan få et tungt og solid utrykk eller et lettere ut ifra materialbruk og hvordan man setter materialene sammen. Farger innvirker også på byggverkets visuelle letthet eller tyngde, farge kan bidra til å variere eller binde sammen bebyggelse.

Eksempel tilbygg

GRAVEMELDING
Dersom det er gitt tillatelse til tiltak og det skal graves skal gravetillatelse innhentes. Skjemaet leveres med kart og merkes av hvor det skal graves. Kart kan hentes fra www.svk.no
 Veiledning for gravemelding.

FERDIGATTEST
Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest. Ferdigattest har betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, som grunnlag for fullstendig kart og fremtidige situasjonsplaner. Forbukeren får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav. Ferdigattest utstedes av kommunen inne 3 uker etter søknad er mottatt.

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold, skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom, skal ikke avsluttes med ferdigattest.

Kart

Sør-Varanger kommune tilbyr en Interaktiv karttjeneste der den enkelte bruker kan gå inn og hente ut kartinformasjon. Her finner du grunnkart, flyfoto, kommuneplaner og reguleringsplaner. Det finnes en søkemotor i karttjenesten der en kan søke på flere typer søkeord, som f. eks. adresser, eiendom og lignende.

Trykk her for å komme til kommunekart.com.

 

TIL BYGGPORTAL