Innhold i søknaden
Søknad skal være skriftlig og inneholde alle opplysninger om tiltaket som er nødvendig for at kommunen skal kunne behandle søknaden.

I en søknad skal dette være med:

 1. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (blankett 5153)
 2. Opplysninger gitt i nabovarsel (blankett 5155)
 3. Kvittering for nabovarsel (blankett 5156)
 4. Situasjonsplan påtegnet takflate i målforhold 1:500
 5. Tegninger – plan, snitt, fasader
 6. Beskrivelse av nytt tiltak
 7. Eventuelt tillatelse fra andre myndigheter (Statens vegvesen, dispensasjon, utslippstillatelse osv.)
   

SJEKKLISTE FOR SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVAR ETTER pbl § 20 – 4.

 1. SØKNAD OM TILTAK UTEN ANSVARSRETT
 • Søknadsskjema komplett utfylt i forhold til tiltaket.
 • Bruksareal oppgitt (alt areal innenfor yttervegger)
 • Bebygd areal oppgitt
 • Underskrift fra tiltakshaver
 1. NABOVARSLING
  Det er 3 skjema for nabovarsling som må fylles ut. Skjema 5154 skal sendes/leveres til naboer sammen med tegninger.
  Skjema 5155 og  5156 sendes til kommunen sammen med søknaden.
 •  Nabovarsel komplett utfylt (alle naboer som grenser til tomt og tomt over vei eller bekk)
 •  Nabovarsel må være under 1 år gammelt.
 •  OBS, kopi av situasjonskart skal legges som vedlegg til nabovarsel, naboene bør også få fasade tegninger og opplysninger om hva tiltaket skal brukes til.
 1. SITUASJONSKART (1:500 i tettbygd strøk)
  Situasjonskart for bruk i byggesøknad fås ved henvendelse til servicekontoret eller til postmottak@svk.no
 • Tiltaket skal være inntegnet og målsatt på kartet.
 •  Situasjonskartet påføres avstander til tomtegrense, til senter vei, og til ledninger.
 •  Alle mål skal måles fra yttervegg.
   
 1. TEGNINGER I MÅLESTOKK 1: 100
 • Målsatte plantegninger hvor alle rom er oppgitt (eks sov, bad, stue)
 •  Fasadetegninger. (nord, sør, øst, vest)
 •  Målsatt snitt-tegning (oppgi møne- og gesimshøyde, netto romhøyde)
 •  Veggtykkelse skal oppgis på plantegning
 •  Ved tilbygg skal tegninger vise tydelig hva som er nybygg og eksisterende bygg
 •  Terrengprofiler før byggingen inntegnet
 •  Terrengprofiler etter byggingen inntegnet
 1. DISPENSASJON
  Dersom tiltaket ikke er i samsvar med bestemmelsene for området kan du søke om dispensasjon. Dette må avklares på før
  søknad om byggetillatelse kan behandles.
 • Søknad om dispensasjon skal opplyse om hvilket regelverk/bestemmelse det søkes dispensasjon fra.
 • Søknad om dispensasjon skal begrunnes.
 • Dispensasjonsvedtak legges ved søknad om byggetillatelse, eventuelt oppgi kommunens saksnummer.
   
 1. VANN OG AVLØPSFORHOLD
 • For tiltak med privat avløpsanlegg, må det foreligge utslippstillatelse. Dette bør være avklart før søknad om byggetillatelse leveres. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse dersom det er krav om utslipstillatelse og dette ikke er gitt.
   
 1. KRAV TIL BYGGETOMTA
 •  Er det tilstrekkelig sikkerhet mot rasfare og flom.
 •  Er det tilstrekkelig sikkerhet mot grunnforhold.
 •  Er det tilstrekkelig sikkerhet mot miljøforhold.
 •  OBS. Hvis det foreligger usikkerhet må disse forholdene undersøkes.
  (Dette må vedlegges i søknaden)

GRAVEMELDING
Dersom det er gitt tillatelse til tiltak og det skal graves skal gravetillatelse innhentes. Skjemaet leveres med kart og merkes av hvor det skal graves. Kart kan hentes fra www.kommunekart.com.  Informasjon om gravemelding/ - tillatelse.

FERDIGATTEST
Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest. Ferdigattest har betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, som grunnlag for fullstendig kart og fremtidige situasjonsplaner. Forbukeren får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav. Ferdigattest utstedes av kommunen inne 3 uker etter søknad er mottatt.

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal brukes til varig opphold, skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom, skal ikke avsluttes med ferdigattest.

Kart

Sør-Varanger kommune tilbyr en Interaktiv karttjeneste der den enkelte bruker kan gå inn og hente ut kartinformasjon. Her finner du grunnkart, flyfoto, kommuneplaner og reguleringsplaner. Det finnes en søkemotor i karttjenesten der en kan søke på flere typer søkeord, som f. eks. adresser, eiendom og lignende.

 

TIL BYGGPORTAL