Utvalg for Plan og Samferdsel bahandlet planforslaget i møte 23.05.17, sak 028/17.

 

Hovedhensikten med planforslaget er å tilrettelegge for atkomstvei til KILA gjennom en tunnel. Det foreslås en fem armet rundkjøring i krysset Storgata/Solheimsveien (E6) x Kielland Torkildsengs gate, samt løsningen for gående og syklende. Planforslaget omfatter også omlegging av Verksbakken.

 

Planforslaget inkluderer nye områder til kombinert formål for forretning/kontor og industri ved Verksbakken (g/bnr 27/29), samt område til kombinert formål for forretning/kontor i Solheimslia (g/bnr 27/447). Videre legges det til rette for en videreutvikling av g/bnr 27/442 til kombinert formål for forretning/bensinstasjon.

 

Eksisterende avkjørsel til parkeringsplass på g/bnr 27/44 fjernes, mens området for øverig reguleres til industriformål som tillates benyttet til parkering. Dette er en tilbakeføring fra områdereguleringen hvor denne delen ble regulert til trafikkformål.

 

Planforslaget er utlagt til offentlig ettersyn på www.svk.no (planportal) og ved servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes, fram til 08.08.17.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 08.08.17.

Vennligst oppgi referanse: 13/1262

 

Notat_Ingeniørgeologiske vurderinger (Norconsult).pdf

Planbeskrivelse_Forslag detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes sentrum 200417.pdf

Planbestemmelse_Forslag detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes sentrum 110517.pdf

Plankart_Forslag detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes sentrum 100517 R01 (tunnel).pdf

Plankart_Forslag detaljregulering for atkomst til KILA fra Kirkenes sentrum 100517 R02.pdf

Rapport_Grunnundersøkelser (Multiconsult) 2012_10_17.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse (Norconsult) 2014-05-21.pdf

Risikoanalyse (HAZID-analyse) KILA-tunnelen Kirkenes (Statens vegvesen) 2014-02-26.pdf

SAKSFRAMLEGG_FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR ATKOMST TIL KILA FRA KIRKENES SENTRUM.pdf

Støyutredning (Norconsult) 2014-06-04.pdf

Trafikksikkerhetsanalyse (TS-revisjon) av atkomst KILA Kirkenes sentrum (Statens vegvesen) 2014_05_21.pdf

 

Plan- og Utviklingsavdelingen