Plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3: Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak

Hovedregelen er at alle søknader om tiltak må sendes inn av en ansvarlig søker.

Påbygg, større tilbygg, utgraving, takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner, terrenginngrep, bruksendring osv. må omsøkes av en ansvarlig søker dersom ikke annet fremgår av unntaksbestemmelsene i plan og bygningsloven eller byggesaksforskrift. Det finnes noen unntak som gjør at du kan søke selv, se Tiltak du kan søke om selv. Enkelte mindre tiltak kan du også bygge helt uten byggesøknad, se Tiltak som ikke krever søknad.

Ansvarlig søker kan være et foretak bestående av for eksempel byggmester, entreprenør eller arkitekt som skal ha kunnskap om plan- og bygningsloven og forskriftene. Ansvarlig søker må erklære ansvar og ha kompetanse til å gjennomføre søknadsprosessen.

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden inneholder alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne behandle saken. Søker er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Bolig og fritidsbolig

Oppføring av ny bolig og fritidsbolig er søknadspliktig etter pbl § 20-3 og krever ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Dersom du skal føre opp ny bolig eller fritidsbolig må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen.

Påbygg og tilbygg

Påbygg er utvidelse av bygningen i høyden uten at bygningens grunnflate blir endret. Påbygg er alltid søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3, dvs at det er krav om søknad fra foretak som kan erklære ansvarsrett. Ta kontakt med ett firma som kan stå ansvarlig for søknadsprosessen.

Tilbygg er en utvidelse av bygningen som fører til endring av bebygd areal. Enkelte tilbygg kan du søke om selv, se Tiltak du kan søke om selv. Tiltak som ikke oppfyller kravene for å søke selv, er søknadspliktig etter pbl § 20-3 hvor det kreves ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Ta kontakt med firma som kan stå som ansvarlig for søknadsprosessen.

Bruksendring

Bruksendring innebærer at det foretas en endret bruk av arealer, eller endring/utvidelse i drift/virksomhet i bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Bruksendring for bolig kan for eksempel være innredning av kjellerbod til kjellerstue, fra bod til badstue. Endring i forretninger fra lager til kontor, fra forretning til bolig, eller endringer som medfører vesentlig endret trafikk.

Enkelte bruksendringer kan du søke om selv, se Tiltak du kan søke om selv. Bruksendring som ikke oppfyller kravene for å søke selv, er søknadspliktig etter pbl § 20-3 hvor det kreves ansvarsretter for alle aktuelle ansvarsområder. Ta kontakt med firma som kan stå som ansvarlig for søknadsprosessen.

Selvbygger

Det er mulighet for å søke om ansvarsrett som selvbygger for byggearbeider på egen enebolig eller fritidseiendom til eget bruk. Du kan ikke være selvbygger for tomannsbolig, rekkehus eller bygninger for næringsvirksomhet.

Personer med bygningsteknisk utdanning og praksis bør kunne godkjennes. Andre forhold som kan vektlegges er om selbygger tidligere har bistått med oppføring av byggverk eller har relevante kurs. Du må da kunne dokumentere at du er kvalifisert fagperson og sannsynliggjøre at alle arbeider blir utført i samsvar med hjemmel i plan- og bygningsloven og forskrifter blir oppfylt. For å sannsynliggjøre dette, kan det for fagområder vedkommende selv ikke behersker, vises til at disse settes bort til andre, for eksempel et foretak.

Byggearbeidene må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad og du kan søke om selvbyggeransvar for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Tiltakshaver er ansvarlig for kvaliteten i det arbeidet som utføres.

Søknad om ansvarsrett som selvbygger


 

TIL BYGGPORTAL