Reguleringsplan 
Detaljplan hjemlet i bygningsloven. En reguleringsplan er et kart som viser til hvilke formål grunnen innenfor et begrenset område skal brukes til, og hvordan bebyggelse skal utformes.

Kommuneplan
Et politisk dokument og et handlingsprogram for en 10-årsperiode for hele kommunenes virksomhet.

Tiltakshaver/byggherre
Huseier – den som bestiller og betaler bygget og står som eier.

Tiltakshaver har ansvar for å fremskaffe nye ansvarlige foretak ved opphør eller andre endringer i ansvarsrettene. Hvis dette ansvaret ikke videreføres har tiltakshaver ansvar for at søknad, prosjektering, utførelse er i samsvar med krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven. Dette omfatter varsel til naboer, plassering av tiltaket, utarbeidelse og oppdatering av gjennomføringsplanen og for søknad om ferdigattest.

Der tiltakshaver er godkjent som selvbygger etter § 6-8, er han ansvarlig for de deler av tiltaket der det ikke benyttes foretak med selvstendig ansvarsrett.

Ansvarlig søker
Er ansvarlig for at søknaden inneholder nødvendige opplysninger, samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende og kontrollerende og påse at alle oppgaver er belagt med ansvar.
Byggherre/tiltakshaver er byggleder i prosjekt. Ansvar for innsendelse av ferdigattest.

Ansvarlig foretak
Firma som har erklært ansvarsrett i en byggesak. Firmaet har ansvar ovenfor bygningsmyndighetene for at plan- og bygningslovens krav er oppfylt og dokumentert. Ansvarlig foretak skal sørge for at foretakets kvalitetssikring og kompetanse i tiltaket gir tilstrekkelig grunnlag for å gjennomføre det aktuelle tiltaket.

Ansvarlig prosjekterende (PRO)

Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at tiltaket prosjekteres i samsvar med bestemmelser og tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven med forskrifter. Ansvarlig prosjekterende skal bla. utarbeide situasjonsplan, arbeidstegninger, utføre nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, utarbeide grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).å utarbeide situasjonsplan, og sjekke at situasjonskartet gir tilstrekkelig grunnlag for at tiltaket gis korrekt plassering på situasjonsplanen.

Ansvarlig utførende (UTF)

Ansvarlig utførende har ansvar for at tiltaket utføres på grunnlag av og i samsvar med prosjekteringen, og i samsvar med krav eller tillatelser til utførelsen gitt i eller i medhold plan- og bygningsloven.  Foretaket har ansvar for at tiltaket plasseres korrekt i henhold til situasjonsplanen, utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering.

Ansvarlig kontrollerende
Har ansvar for å kontrollere at prosjekteringsgrunnlaget og de løsninger som er utarbeidet for bygget er dokumentert og i samsvar med krav og tillatelser gitt. Ansvarlig kontrollerende skal ha sentral godkjenning.

PBL

Plan- og bygningsloven (www.lovdata.no)

TEK

Teknisk forskrift (www.lovdata.no, www.dibk.no)

SAK

Byggesaksforskrift (www.lovdata.no, www.dibk.no)

BRA - Bruksareal
Hele boligens indre areal, inklusiv vegger smalere enn 50 cm

BYA
Bebygd areal, hele byggets areal målt utvendig yttervegg.

BOA – Boligareal
Bruksareal for boligens hoveddel. Måles i kvadratmeter der det er minst 1,9 meters takhøyde og bredden overstiger 60 cm. Inkludere trappeåpninger.

Kjeller

Kjeller må ha himling/innvendig tak mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Gesims  
Høyde til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Hvis taket har ark regnes gesimshøyde til skjæringspunktet mellom yttervegg og tak i ark. Høyden måles fra gjennomsnittshøyden på terrenget rundt bygningen.

Mønehøyde
Skjæringspunktet mellom to skrå takflater. Mønehøyde måles fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng rundt bygningen til skjæringspunktet.

Fasader
Byggets yttervegger, husets ytre utseende.

Byggelinje/byggegrense
Angir begrensning for beliggenhet av bygget innenfor tomtegrenser.

Målestokk
1:500 = 1 cm på kartet tilsvarer 500 cm i virkeligheten.
1:100 = 1 cm på kartet tilsvarer 100 cm i virkeligheten.

 

TIL BYGGPORTAL