I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 er områdene foreslått regulert til;

     - Område for bebyggelse og anlegg

     - Samferdsel og teknisk infrastruktur

     - Grønnstruktur

 

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (www.svk.no) og ved servicekontoret på Rådhuset i perioden 13.06.15 – 27.07.15.

Evt. innspill/merknader til planforslaget sendes innen 27.07.15 til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Plandokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjon

Melding om vedtak

Vedlegg - vurdering geoteknikker

Kunngjøringsbrev