Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5, jfr. § 12-6 er området regulert til følgende;

     - Område for bebyggelse og anlegg, §12-5. Nr. 1.

               Fritidsbebyggelse FF (1 – 8)

               Naust U/N/B.

     - Samferdsel og teknisk infrastruktur, §12-5. Nr. 2.

               Kjøreveg.

     - LNFR-område, §12-5. Nr. 5.

               Område for LNFR-areal.

     - Hensynssoner, §12-6.

               Bevaring naturmiljø.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no. Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 27.12.14.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Plan- og utviklingssjefen

 

Plandokumenter:

detaljplan 291014 gnr 22 bnr 17 rambergneset.pdf

Bestemmelser 291014 gnr 22 bnr.17 Rambergneset.pdf

Beskrivelse 291014gnr. 22 bnr 17 Rambergneset.pdf

Rissikovurdering 291014 gnr 22 bnr 17 Rambergneset.pdf

MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 29.10.14 DETALJPLAN RAMBERGNESET GBN 2217 .pdf