I henhold til plan og bygningslovens § 12-7 er området regulert til:

 - Områe for bebyggelse og anlegg (12-5, 1.ledd nr. 1)

       Fritidsbebyggelse (Bf1 og Bf2)

       Naust (N)

 - Områe for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (12-5, 1.ledd nr. 2)

       Område for parkering (F1)

 - Landbruk, natur- og friluftsområe, samt reindrift (12-5, 1.ledd nr. 5)

       Jordbruksområe (J)

 - Hensynssone (§12-6, jfr. § 11-8 c.)

       Område for bevaring av tufter og landskap (Sb).

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage innen 3 uker etter denne kunngjøring.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

Plan og utviklingsjef

 

Saksdokumenter:

Plankart for Tårnesletta gnr 32 bnr 7 151113.pdf

Tegnforklaring for plankartet 32 7.pdf

Reguleringsbestemmelser 15 1113.pdf

Planbeskrivelse 151113.pdf

ROS analyse 15 11 2013.pdf