Formålet med planarbeidet er å bevare Direktørboligen og grøntarealene foran denne, samt å legge til rette for tett boligbebyggelse i området.

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 er området foreslått regulert til;

   - bebyggelse og anlegg

   - samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

   - grønnstruktur

   - LNFR

   - hensynssoner

 

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (www.svk.no) og ved servicekontoret på Rådhuset, i tidsrommet 17.09.14 – 31.10.14. Det er i dette tidsrommet anledning til å komme med innspill/merknader til planforslaget.

 

Evt. innspill/merknader sendes kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 10/118.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede saksbehandler per telefon: 78 97 74 82 eller e-post: inta@svk.no.

 

Plan og utviklingssjef

 

 

Plandokumenter:

PLANKART - DETALJREGULERING FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET.pdf

BESTEMMELSER, 130314.pdf

PLANBESKRIVELSE, 130314.pdf

ROS-ANALYSE, 020312.pdf

SAKSFRAMLEGG - DETALJREGULERING FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET I KIRKENES.pdf

A-70 Perspektiv alt 13.03.2014.pdf

A-73 Fotomontasje fra nord.pdf

A-74 Fotomontasje fra vei nordvest.pdf