Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
oppstartskart neiden tollsted_200x140

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Varsel om oppstart av detaljregulering for Neiden tollsted

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Neiden tollsted. Forslag til planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 12-9.

Planområdet ligger i Sør-Varanger kommune, ca. 1 mil sør for Neiden og ca. 3 mil sør for Kirkenes, langs rv. 893 mot grensen mot Finland. Planområdet ligger på en del av eiendommen gbnr. 8/1 som forvaltes av Finnmarkseiendommene (FEFO).

Hensikten med å starte en reguleringsplanprosess er å tilrettelegge for å bygge nytt tollsted nærmere riksgrensen mot Finland. Ny tollstasjon vil gi bedre kontrollmuligheter for Tollvesenet for å kontrollere kjøretøyer som krysser grensen. Tollstasjonenes oppgave er å innkreve avgifter og toll, samt å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer.

 

Varslingsområdet er ca.123 daa stort. Området som det er behov for til tollsted utgjør kun ca. 20 daa. Området varsles dermed større enn det reelle behovet. Vi ber om høringsinstansenes eventuelle synspunkter på beliggenhet av tollstedet innenfor varselsområdet. Ved offentlig ettersyn vil planområdet utgjøre ca. 20 daa, og det vil være plassert på det stedet innenfor varslingsområdet som viser seg mest hensiktsmessig.

 

Planforslaget er iht. forskrift om konsekvensutredninger konsekvensutredningspliktig. Det er derfor utarbeidet et planprogram som beskriver eksisterende situasjon ved varslingsstedet, tiltaket nytt tollsted, samt hvilke problemstillinger som vil bli konsekvensutredet i planbeskrivelse/konsekvensutredning.

Planprogrammet kan leses på Servicekontoret i Rådhuset, eller lastes ned her:

Forslag til planprogram for Neiden tollsted nov. 2015.pdf

 

Saken kan også søkes opp ved å søke på kommunens saksnummer 15/3454.

 

Innspill og spørsmål til planarbeidet sendes til Statsbygg v/Kristin Dale Selvig på e-post kristin.dale.selvig@statsbygg.no eller postadresse: Postboks 8106 Dep, 0032 Oslo. Tlf. nr. 98 66 92 72,

Merk innsendingen «Oppstart av planarbeid for Neiden tollsted».

 

Frist for innspill settes til mandag 11.01.16.