Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende;

- Område for bebyggelse og anlegg, §12-5. Nr. 1.

- Samferdsel og teknisk infrastruktur, §12-5. Nr. 2.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no. Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 27.12.14

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Plan – og utviklingssjefen

 

Plandokumenter:

Plankart detaljregulering gnr 23 bnr 2 fnr 970 gartnerveien vedtatt 291014.pdf

bestemmelser vedtatt 291014 gartnerveien gnr 23 bn 2 fnr 970.pdf

beskrivelse vedtatt 291014 Gartneriveien gnr 23 bnr 2 fnr 970.pdf

ROS analyse Gartnerveien gnr 23 bnr 2 fnr 970 vedtatt 291014.docx (L)(427211).pdf

MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 29.10.14 DETALJREGULERING GARTNERVEIEN GNR. 23 BNR. 2 FNR. 970 (L)(480960).pdf