Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende;

     Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,

     Grønnstruktur,

     Bruk og vern av sjø og vassdrag.

Under finnes plandokumentene og vedtaket som også er tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 29. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 28.11.14.

 Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Vennligst oppgi vår referanse: 10/118.

Virksomhetsleder for plan og utvikling

 

Saksdokumenter:

2014001_PL_HINKEFJÆRA.pdf

2014001_BEST_HINKEFJÆRA 16.09.14.pdf

2014001_BESKR_HINKEFJÆRA 16.09.14.pdf

Saksframlegg. HINKEFJÆRA - 2. GANGS BEHANDLING.pdf