Sør-Varanger kommune er forslagsstiller og planlegger.

Planområdet er avmerket som Industri (BN15), Offentlige bygninger (OB18) og Friområde i kommuneplanens arealdel. Planarbeidet er vurdert dit hen at det ikke kommer inn under vilkårene for konsekvensutredning.

 

- Formålet med detaljregulering er å regulere inn eksisterende bruk og nye nærings områder mellom Hessengveien og jernbane. Portvinsbekken vil legges om nærmere mot Videregående skolen, friområder vil fortsatt følge Portvinsbekken og jernbane.

- Det er også planer om å regulere inn et friområde langs Tangenveien for å få en overgangssone mellom boligbebyggelsen og næringsbebyggelsen langs Hessengveien.

- En ny gang- og sykkelveg skal reguleres inn langs Hessengveien, denne vil kobles til  sør- og nordover gående gang- og sykkelveier.

 

Innspill og andre merknader sendes Sør-Varanger kommune, Avdeling for Plan og utvikling, Postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 28.10.2014.

 

Se nedenunder for avgrensning av planområdet og vurdering ang konsekvensutredning.

 

Plan og utviklingssjef

VARSELKART.pdf

Forholdet til konsekvensutredning.pdf