Dr. philos Kari Killèn  holdt en svært inspirerende forelesning  om tverrfaglig forståelse som grunnlag for forebyggende arbeid. Hun integrerte forskning om omsorgssvikt, tilknytning, traumer og hjerneforskning i temaet. Kari Killèn er utdannet sosionom med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og England, og har en engelsk magistergrad i psykososialt arbeid. Hun har en omfattende klinisk praksis fra barne- og ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien og familierådgivning. Hun underviser, veileder og gir konsultasjoner både i Norge og internasjonalt. Hun har skrevet mange fagbøker og flere av dem er oversatt til andre språk. http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-fra-2013/Kari-Killen-fikk-kongens-fortjenstmedalje

Til sammen 85 ansatte fra følgende virksomheter var tilstede:

 • Barnehager

 • Skoler

 • Barnevern

 • Helsestasjon (helsesøster, flyktningesykepleier, jordmor)

 • Ppt

 • Avdeling for psykisk helse og rus

 • Familievernkontoret

 • Norasenteret

 • Politi

 

Noen viktige utsagn fra Kari Killèn som gir innspill til tverrfaglig samarbeid:

 • Barn skal bli sett og tatt på alvor

 • Den som ser barna hver dag, står overfor mange og store utfordringer. Utvikling av et felles forståelsesgrunnlag er sannsynligvis noe av det viktigste å investere i.

 • Vi har alle ansvar for det vi ser og vet

 • Vi vet at de barn som klarer seg best er de som har ei trygg hånd å hold i, og som får hjelp til å sette ord på følelsene

 • Barnehagenes viktige funksjon – der barna kjenner seg trygg – en person som forstår dem og har relasjonskompetanse

 • Det er god samfunnsøkonomi i å investere i tilknytningsrelasjoner i barnehagen, der barnets følelsesmessige omsorgsbehov blir tatt vare på.

 • Lekens viktige betydning

 • Skolen må jobbe mye mer med  relasjoner – trygge barn lærer best

 • Vi må forstå – visst ikke vil ikke barna tro på oss

 • Hvis dere skal sikre barna trygghet , må dere ha kunnskap om tilknytning

 • Barn har større følelsesmessige behov enn materielle behov. Hun tror mange foreldre ville gjøre ting annerledes om de visste hvor alvorlig dette er. Barn må bli møtt på sorgen og sinnet i for eksempel skilsmisse – barn må få lov å føle

 • Det handler om å se og forstå hvordan barn har det. Dette forutsetter en integrering av kunnskap om tilknytning, omsorgssvikt, hjerne- og traumeforskning, som fører til forståelse. Slik integrering forutsetter igjen bevisstgjøring av egne livserfaringer, tilknytning, normer og holdninger

 

Kari Killèn roste barnehagene i Sør-Varanger sitt tiltak – tilknytningsbasert tilvenning:

Vi vet hvor viktig det er at barna får god og trygg tilvenning i barnehagen, derfor innfører vi tilknytningsbasert tilvenning i alle barnehagene:

Det er viktig å bruke tid på at både barn og foreldre blir kjent med barnehagen. Sør-Varanger kommune har derfor etablert en frivillig ordning med tilknytningsbasert tilvenning til barnehage. Fra ca april inviteres barn og foreldre / foresatte  til  barnehagetreff. Over tid skal barn og  foreldre/foresatte før oppstart få møte ansatte og barn, bli kjent med barnehagen som bygg, møte de andre nye barna som skal begynne i barnehagen og foreldrene deres. Det er svært viktig at barna får mange anledninger til å møte barnehagen sammen med det tryggeste utgangspunktet de har -  deres foreldre – før oppstart.  Nyere forskning legger vekt på viktigheten ved å gi små barn «god nok tid» til tilvenning i barnehagen. Barna trenger tid til å erfare at barnehagen er et trygt og morsomt sted å være.

Familier som flytter til kommunen og de som blir tildelt plass utenom hovedopptaket skal bli tilbudt samme opplegg, men til andre tidspunkt.

Ansatte fra avdeling for psykisk helse

Ansatte fra helsestasjonen