For å styrke språkarbeidet og arbeid med barnas tidlige lese-utvikling har regjeringen lansert en nasjonal strategi, språkløyper. Barnehagene i Sør-Varanger søkte om å være med og ble valgt ut som en av 27 kommuner i Norge. 

Hver enkelt barnehage i Sør-Varanger kommune har laget sin egen tiltaksplan for å nå resultatmålene. Du kan lese planene på barnehagenes egne sider.

RESULTATMÅL 

Personalets kompetanse

Vi har styrket personalets kompetanse innen språk, lesing og skriving, gjennom arbeid med språkløyper.

Samarbeid barnehage og skole

Vi har sikret sammenheng i overgangen mellom barnehagens og skolens språkarbeid gjennom utvikling av rutiner og lærende nettverk.

Minoritetsspråklige barn

Vi har utformet målrettede språkstimuleringstiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. 

 

Les den overordnede planen her.