Antall søkere til 1. prioritets barnehage:

Nr

Barnehage

Antall søkere (2018 tall i parentes)

 

1

Bugøynes

0          (0)

2

Hesseng

18      (30)

3

Jakobsnes

3          (1)

4

Kirkenes

18      (12)

5

Knausen

8          (4)

6

Pasvik

0          (2)

7

Prestøya

3          (8)

8

Rallaren

7          (5)

9

Sandnes

8        (11)

10

Skytterhusfjellet

22      (16)

11

Bjørnehiet

1          (2)

12

Villaveien

8          (9)

*

Prestefjellet

Legges ned 01.08.19 (5)

 

 

 

96      ( 105)

 

 

Lov om barnehager

§ 12.Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.

 

 

§ 12 a.Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

§ 13.Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

                                    ---------------------------------------

Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak.

  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.
  • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. 
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august. 

Vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager:

6.2 Ledige plasser utenom hovedopptaket:

Barn som ikke kommer innunder retten til barnehageplass og nye søkere i løpet av året står på søkerliste. Plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende etter søkerliste i tråd med kriterier for opptak.