Nr

Barnehage

Antall søkere

1

Bugøynes barnehage

0

2

Hesseng barnehage

30

3

Jakobsnes barnehage

1

4

Kirkenes barnehage

12

5

Knausen barnehage

4

6

Pasvik barnehage

2

7

Prestøya barnehage

8

8

Rallaren barnehage

5

9

Sandnes barnehage

11

10

Skytterhusfjellet barnehage

16

11

Bjørnehiet familiebarnehage

2

12

Prestefjellet barnehage

5

13

Villaveien Naturbarnehage

9

 

Målet er at alle søkere som kommer innunder retten til barnehageplass skal få svar innen 15.03.18.

 

Dette gjelder: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

 

Viser til

 

Lov om barnehager

§ 12.Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.

 

§ 12 a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.