Vi har mottatt 116 søknader til hovedopptaket i år ( 96 søknader i 2019, 105 søknader i 2018, 77 søknader i 2017, 75 søknader i 2016, 107 søknader i 2015).

Antall søkere til 1. prioritets barnehage:

Nr

Barnehage

Antall søkere (2019 tall i parentes)

 

1

Bugøynes

  0 (0)

2

Hesseng

21 (18)

3

Jakobsnes

 1 (3)

4

Kirkenes

20 (18)

5

Knausen

11 (8)

6

Pasvik

  3 (0)

7

Prestøya

  9 (3)

8

Rallaren

  6 (7)

9

Sandnes

13 (8)

10

Skytterhusfjellet

17 (22)

11

Bjørnehiet familiebarnehage

  4 (1)

12

Villaveien

11 (8)

 

Til sammen

116 ( 96)

Sør-Varanger har 10 kommunale barnehager, 1 privat barnehage og 1 privat familiebarnehage, les mer her

NB! I påvente av at ny Kirkenes barnehage skal bygges er denne barnehagen flyttet til lokalene i gamle Einerveien barnehage, Einerveien 2a på Prestøya, 9900 Kirkenes.

Viser til Lov om barnehager:

§ 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.

 

§ 12 a. Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptaket, 1. mars 2020.

 

§ 13. Prioritet ved opptak

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

 

Barn født i desember har ikke rett til plass før 1. august året etter at de fyller ett år.

Viser til vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager, § 6.2 Ledige plasser utenom hovedopptaket:

Barn som ikke kommer innunder retten til barnehageplass og nye søkere i løpet av året står på søkerliste. Plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende etter søkerliste i tråd med kriterier for opptak.

 

Se vedtekter for Sør-Varanger kommunale barnehager § 6, Opptak av barn.

Private barnehager har egne vedtekter.