OBS! for hovedopptaket 2023 vil barn som mottar tilbud om plass ved Kirkenes barnehage kunne bli midlertidig plassert ved avdelingene på Hesseng flerbrukssenter fram til nye Kirkenes barnehage er ferdigstillt.

Kirkenes barnehages årsplan

Barnehagefakta for Kirkenes barnehage.

Bedre språk i barnehagen - språkløyper.

Kirkenes barnehage har et sterkt fokus på relasjoner. Relasjoner mellom barn og voksne, relasjoner mellom barna, og relasjoner mellom de voksne, samt til foreldre er viktig for oss. Det er gjennom gode relasjoner vi kan bygge en god og trygg barnehage for alle.

Personalet jobber kontinuerlig med å ha gode relasjoner til hverandre. Vi mener at hvis de voksne har det bra, vil også barna ha det bra! Vi snakker om vennskap og respekt for hverandre. At vi aller er forskjellige, men likevel like mye verdt. De voksne er tilstede i barnas hverdag slik at de kan veilede barna i vanskelige situasjoner. Barna lærer seg å si i fra, men samtidig ha respekt for hverandre.

Språk, tekst og kommunikasjon

Gode ferdigheter i språk og kommunikasjon er viktig for å bygge gode relasjoner til andre. Som en barnehage i Barentsregionen, møtes barn og voksne med forskjellige morsmål og kultur. Vi ønsker å synliggjøre og verdsette mangfoldet vi omgir oss med. Barnehagen jobber med språk, tekst og kommunikasjon hver dag. 

Barns medvirkning

Barn har en lovfestet rett til å medvirke i sin egen hverdag. Hva barnet kan bestemme selv er avhengig av barnets utvikling og alder. For å få fram barnas synspunkter krever det at voksne er lydhøre og har en respektfull holdning til det barnet ønsker å formidle. Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil. Det handler i stor grad om en pedagogisk praksis som skaper prosesser der vi sikrer at alles stemmer blir hørt og at alle opplever de har betydning for det som foregår. Tanken om barns med­virkning bygger på ideer om likever­dighet og respekt for hverandre.