2-års plan for Knausen barnehage

Barnehagefakta Knausen barnehage.

Bedre språk i barnehagen - språkløyper.

TRYGGHET

Barna skal føle seg velkommen i barnehagen. En kjent voksen skal ta imot barn og foreldre om morgenen. Vi arbeider for å være involverende, stabile, forutsigbare voksne som barna har tillit til, bevisste og positive forbilder, og voksne som tar barna med i diskusjoner som gjelder barnas egen hverdag. Regler og grenser skal være forutsigbare, og gjennomløpende være gjenstand for diskusjoner i barne- og voksengruppa. Faste daglige læringssituasjoner/rutiner og tradisjoner er med på å skape trygghet for barn og voksne.

IMG_2020.jpg

OMSORG

Barna skal oppleve oss voksne som nære omsorgspersoner. Hver voksen har et spesielt ansvar for sine primærbarn. Barna skal bli sett og møtt ut fra egen personlighet, egne interesser, kompetanse og utviklingsnivå. Vi voksne skal møte barna med en anerkjennende holdning, som gir rom for ulikheter. Barna skal oppleve mestring, og utvikle en god selvfølelse samtidig som de lærer å ta hensyn til, og ha respekt for andre. Vi skal ta barna på alvor; respektere, hjelpe, støtte, motivere og utfordre dem. Se, lytte, gi fysisk kontakt og ha tid til det enkelte barn.  

TRIVSEL

Barna skal føle at de er betydningsfulle og viktige for fellesskapet i barnehagen. Få oppleve at deres mening teller, samtidig bli bevisstgjorte på konsekvenser for egne handlinger. Voksne skal arbeide for å motvirke avvisning, mobbing og vold, og lære barna strategier for god samhandling og utvikle barnas sosiale kompetanse.  

Humor, glede og latter skal ha stor plass!

Interesserte, engasjerte og reflekterte voksne skal være gode modeller og forbilder i hverdagen. Barna skal få oppleve at de er en del av gruppa, føle tilhørighet og tilknytning til barn og oss voksne her i barnehagen.

Vi skal arbeide for at alle barna får en venn/venner her.

PA112122.jpg

VENNSKAP

Barnehagen skal legge til rette for god og variert lek, som får frem fantasien, skapergleden og livsgleden. Barna skal få utvikle sine samspillferdigheter, sosiale og språklige kompetanse som skal gjøre de i stand til å samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Barna skal delta i lek og aktiviteter med jevnaldrende på avdeling, og i grupper på tvers av avdelingene, både etter eget ønske og i strukturerte sammenhenger. Voksne skal legge til rette for et stimulerende fysisk miljø, både ute og inne, og sørge for at det blir gode muligheter for god lek og at vennskap oppstår og utvikles.