Årsplan for Prestøya barnehage

Barnehagefakta for Prestøya barnehage.

Først i rekka er å gi barna en god start på livet der lek og læring går hånd i hånd.

Vi ønsker å være en barnehage der barna opplever trygghet, omsorg, anerkjennelse, respekt og toleranse, vennskap, humor og mestring/utvikling gjennom lek og læring i barnehagehverdagen.

Vi implementerer visjonen gjennom å:

 • Legge til rette for et godt pedagogisk tilbud for alle barn i barnehagen. Samt gjennom å gi de varierte opplevelser via lek, læring og utforskning i trygge omgivelser.

Omsorg, danning, lek og læring

Omsorg er grunnleggende når det snakkes om tilrettelegging for barns utvikling. Omsorg går hånd i hånd med trygghet og sammen utgjør de to begrepene grunnmuren i det arbeidet som gjøres i barnehagen. Først når dette er på plass gir det en mening å snakke om positiv utvikling, læring og danning. For å sikre en god generell utvikling skal hvert barn føle seg trygg og ivaretatt. Nettopp derfor ser vi det som veldig viktig å ha sterk fokus på omsorg gjennom barnehagehverdagen.

Barns behov for omsorg vil naturligvis variere i forhold til aldersgruppene. Hovedtyngden av dette arbeidet ligger på småbarnsavdelingene. Der er det behov for nære voksne som er sammen med barna på gulvet og som utgjør en trygghet når mamma og pappa er gått på jobb. De litt større barna har også behov for denne typen omsorg, men kanskje ikke i så stor grad som de mindre. Her er det behov for voksne som ser dem og som kan ta deres innspill og tanker på alvor.

Alle barnehagebarn er små barn som har et stort behov for omsorg og trygghet for å fungere optimalt.

bilde tegning prestøya barnehage

Mål: 

 •  Handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen.
 • Være oppmerksomme og åpen overfor det unike i det enkelte barn og barnegruppe.    
 •  Tilby et miljø preget av humor, glede, kreativitet og omtanke
 • Lære barn å gi og ta imot omsorg.
 • Barna tilpasser seg og oppmuntres til å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning.

Slik skal vi arbeide for å nå målene:

 • Være nære voksne som observerer hvilke signaler barna sender ut.
 • Gi barna omsorg ved å være nære, varme forståelsesfulle voksne, som setter seg inn i barns situasjon og jobber etter barneperspektivet.
 • Tilby et fang hvis barnet har behov og ønsker det selv.
 • Observere barns samspill med hverandre
 • Observere samspillet mellom barn- voksen
 • Gi konkrete tilbakemeldinger til hverandre og reflektere over situasjoner som skjer i hverdagen for at vi skal utvikle oss i jobben vår og stille kritiske spørsmål til vår praksis.