Sør-Varanger kommune har 10 kommunale barnehager, 2 private barnehager og 1 privat familiebarnehage, http://www.svk.no/barnehage.397880.no.html

Hovedopptak:
Viser til Lov om barnehager

§ 12: Samordnet opptaksprosess i kommunen

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Forvaltningsloven kapittel IV-VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Kongen gir forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage.

§ 12 a.Rett til plass i barnehage

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

 

Alle må søke elektronisk via kommunens barnehageportal. Her finner du søknadsskjema og informasjon om alle barnehager. Du skal ikke ha brukernavn og passord for å søke barnehageplass elektronisk, klikk deg direkte inn på lenken " Søk barnehageplass her".

De som tidligere har søkt og fått bekreftelse på at søknaden er mottatt trenger ikke søke på nytt.

SØKNADSFRIST TIL HOVEDOPPTAKET ER 01.03.2018, MED INNTAK FRA AUGUST 2018.

For spørsmål, kontakt Eva Johanne Johnsen, enhetsleder for barnehager

Tlf. 78 97 74 41 - mail: ejj@svk.no