Når kan du være selvbygger:

 • Byggearbeidet må være av liten kompleksistet.
 • Byggearbeidene må være på egen enebolig til eget bruk.
 • Byggearbeidene må være på egen fritidsbolig til eget bruk.
 • Du kan søke ansvar for søknadsfunksjonen, prosjekteringen og utførsel.
 • Du må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og teknisk forskrift.

Personer som har f.eks. byggteknisk utdannelse eller praksis vil kunne godkjennes. Andre forhold som kan tillegges vekt er om du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk og relevante kurs. For fagområder du ikke behersker selv kan du vise til at disse oppgavene vil bli satt bort til andre med kompetanse, f.eks. ett foretak/firma.

Dokumentasjon for å sannsynliggjøre at søker funksjonen vil bli tilfredsstillende ivaretatt kan være innsending av en god og fullstendig søknad med for eksempel en redegjørelse om videre saksgang og dokumenthåndtering.

Selvbygger kan aldri godkjennes for kontroll. I tiltak der det stilles krav om kontroll, må denne utføres av et uavhengig foretak. Ved bygging av ny enebolig kreves det uavhengig kontroll for våtrom og lufttetthet.

Søknad

Selvbygger som søker om ansvarsrett for søknadsfunksjonen, har ansvar for at søknaden inneholder alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne behandle saken. Selvbygger er ansvarlig for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylt søknad (blankett 5174, 5175, 5176).
 • Gjennomføringsplan ved bruk av foretak og kontroll av byggverk (blankett 5185).
 • Målsatt situasjonsplan, i målestokk 1:500.
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget.
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100.
 • Gjenpart av nabovarsel (blankett 5155)
 • Kvittering for nabovarsel (5156)
 • Søknad om ansvarsrett (blankett 5184)
 • Eventuelt andre skjemaer/blanketter se www.dibk.no->blanketter.
 • Eventuelt andre vedlegg og dokument for å sannsynliggjøre at arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og teknisk forskrift.

Situasjonskart for bruk i byggesøknad fås ved henvendelse til servicekontoret eller til postmottak@svk.no.

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse oa, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak.

www.dibk.no

Plan- og bygningsloven (Pbl)

Byggesaksforskriften (SAK10)

Teknisk forskrift (TEK17)

 

TIL HOVEDSIDE BYGGPORTAL