Krav til naust i kommuneplanens arealdel

 • Naustet må ikke overstige 30 m2 bebygd eller bruksareal.
 • Naustet må ikke ha totalhøyde over 3,5 meter.
 • Naustet kan ikke brukes til beboelse eller inneha oppholdsrom som f.eks kontor, våtrom/badstu.
 • Naustet kan ikke overstige en etasje.
 • Naustet skal tilpasse seg stedegen tradisjonell arkitektur og fargebruk

Naust er søknadspliktig uavhengig av størrelse og er ikke unntatt søknadsplikt, men du kan søke om tillatelse å være ansvarlig for byggverket selv. Naustet må være i samsvar med bestemmelsene for området du ønsker å plassere naustet i. Bestemmelser kan du finne på kommunekart.no. Gebyr for søknad om tillatelse vil være kr. 2650,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.2.1.

Dokumenter som skal leveres i en søknad om naust:

 • Situasjonsplan i 1:500.
  • Tegn inn plassering av naustet på kartet i målforhold 1:500
  • Plaser naustet slik at det er mulig for allmennheten å gå mellom naust og strandlinje.
  • Avstand til annet naust/uthus må være minst 2 meter.
  • Situasjonsplan/kart kan skrives ut fra kommunekart.no
 • Plantegning, snitt og fasadetegninger i 1:100
  • Plantegningen skal påføres ytre hovedmål, m2 og bruksbenevnelse (naust)
  • Snitt tegningen skal påføres totalhøyde fra terreng til høyeste punkt på naustet.
  • Fasader fra alle sider skal vise dør- og vindusplassering. Tegn også inn terrenget på fasadetegningene.
 • Nabovarsel til naboer som grenser mot tomt. Ved punktfeste – vurder om dine naboer blir berørt av byggverket eller ta kontakt med kommunen.
  • Fyll ut blankett 5154 og send rekommandert til nabo eller lever personlig, nabo skal da kvittere på blankett 5156 for mottak eller samtykke til tiltaket. Legg ved/lever situasjonsplanen og tegninger av naustet i nabovarselet.
  • Fyll ut blankett 5155. Denne sendes kommunen sammen med søknad.
  • Naboer/postverket skal kvittere på blankett 5156 som sendes til kommunen sammen med søknad.
 • Fyll ut blankett 5153
 • Søknaden sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.
 • Naustet kan ikke igangsettes før du har fått tillatelse fra kommunen.
 • Når naustet er ferdig må du fylle ut og sende blankett 5167 – søknad om ferdigattest til kommunen, før du kan ta naustet i bruk.

Dersom det er behov for dispensasjon bør dette avklares før søknad om oppføring av naustet, men du kan også søke om dispensasjon samtidig med byggesøknaden. Dispensasjons - søknaden må være ferdig behandlet før byggesøknaden om oppføring av naust kan behandles. Gebyr for søknad om dispensasjon vil være kr. 8460,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.4.1. Gebyr for byggesaksbehandlingen kommer i tillegg.

Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring/veiledning kan du be om forhåndskonferanse. Ønsker du forhåndskonferanse må du sende inn anmodning om dette sammen med opplysninger om hvilken eiendom det gjelder og tegninger/informasjon om byggverket. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse blir fakturert med kr. 950,- iht. gebyrregulativ punkt C.3.1.1.

 

TIL BYGGPORTAL