I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 er området foreslått regulert til:

 

- Bebyggelse og anlegg, pbl §12-5, nr. 1

Fritid og turistformål, FT1, FT2

Utleiehytter, FT3

Kombinert formål - service, bevertning, utleiehytter, turisme, SBUT

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl. §12-5. nr. 2

Kjøreveg, K1, K2

Rasteplass

- Grønnstruktur, pbl. 12-5, nr. 3

Vegetasjonsskjerm, V1, V2

- Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift pbl. §12-5. nr. 5

Landbruksformål, LNFR 1

Friluftsområde, LNFR 2

Vern av kulturmiljø og kulturminner, LNFR 3

- Bruk og vern av sjø og vassdrag, pbl. §12-5. Nr. 6

Naturområde, N1, N2

- Hensynssoner, pbl. §12-6

Bevaring naturmiljø - verna vassdrag, H560

Bevaring av kulturmiljø, H570

Fareområde - høyspenningsanlegg, H370

 

 

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (www.svk.no) og ved servicekontoret på Rådhuset, i tidsrommet 01.10.13 – 15.11.13. Det er i dette tidsrommet anledning til å komme med innspill/merknader til planforslaget.

 

Evt. innspill/merknader sendes kommunens postmottak per e-post:

postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Plandokumentene:

2012004_PL BAKKEJORD 050713 (L)(408757).pdf

2012004_BEST_BAKKEJORD 050713.PDF (L)(408758).pdf

2012004_BESKR BAKKEJORD_050713.PDF (L)(408754).pdf

DETALJREGULERING FOR BAKKEJORD I NEDRE NEIDEN - GNR.pdf

3B_ILLUSTRASJON BAKKEJORD A3_ 21052013.pdf (L)(390542).pdf

ROS - analysen

 

Plan- og utviklingavd.