Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende;

Bebyggelse og anlegg, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Grønnstruktur, Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift, Bruk og vern av sjø og vassdrag, Hensynssoner.

 

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no. Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 30.05.14.

 

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

 

Virksomhetsleder for Plan og byggesak

 

 

Plandokumenter:

PLANKART BAKKEJORD NEIDEN 05072013 A2-L.pdf

REGBESTEMMELSER_BAKKEJORD.pdf

PLANBESKRIVELSE BAKKEJORD.pdf

ROSANALYSE Bakkejord.pdf

JORDBRUKSSJEFENS VURDERING - BAKKEJORD.pdf

ILLUSTRASJON BAKKEJORD.pdf

SAKSBEHANDLING-DETALJREGULERING FOR BAKKEJORD I NEDRE NEIDEN - GNR.7 BNR. 6, 17, 30, 38, 74, MFL.pdf

MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET - SAK 028_14.pdf