I henhold til Plan og Bygningsloven §28-2 har det Faste Utvalget for plansaker i Sør-Varanger i møte 21. februar 2006 under sak nr.007/06 vedtatt følgende bebyggelsesplan datert 25.01.06 med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse datert 31.01.06:

Bebyggelsesplan for delområde B1, Kirkenes sentrum, (Garasjetomta)

i Sør-Varanger kommune

I henhold til Plan og bygningslovens §25 omfatter planen følgende formål:

Byggeområde; bolig

Offentlig trafikkområde; Annen veggrunn,

Felles arealer; Felles adkomstveg, felles gangareal, felles parkering, felles carport, felles grøntareal

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på godkjenningen til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Klager sendes Sør-Varanger ved Plan- og utviklingsavdelingen, Boks 406, 9915 Kirkenes, til forberedende behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens §32 og §42.

Plandokumentene er lagt ut på servicekontoret i rådhusets 1. etasje, og kan også lastes ned her:

Planbeskrivelse for Garasjetomta         

Reguleringsbestemmelser for Garasjetomta   

Bebyggelsesplan for Garasjetomta