I medhold av plan- og bygningslovens 12-3 , 12-8 og 12-4 varsles oppstart av privat detaljeregulering for gnr 31 bnr 36, Karpbukt, Sør Varanger kommune.

 

 

Tiltakshaver er Nord Global Holding AS

Aktivhus AS er utførende konsulent.

Formålet med detaljereguleringen er å regulere området til bygging av 6 eneboliger med høyere tomteutnyttelse enn gjeldende plan åpner for.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes Aktivhus AS , Inkognitogata 20b, 0256 Oslo innen 12.12.12 .

Alle motatte dokumenter blir sendt kommunensammen med planforslaget.

Nærmere informasjon om planarbeidet kan en få hos Aktivhus AS

tlf: 22 44 91 10 31  36 karpbukt oppstartsvarsling plangrense