Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstart av detaljregulering for Sollia Gjestegård

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for detaljregulering. Dette i forbindelse med planlagt utvidelse av område for næringsformål/turisme, innlemmelse av bolig til boligformål samt område for tursti til eksisterende Camp ved Jungajárvi.

 

            Eiendom gnr./bnr. 29/18 og 29/148 samt deler av 29/1, Sollia ved Storskog i Sør-Varanger kommune.

Planområdet er lokalisert til nordsiden av Pikevatnet i Sollia, og turstien strekker seg mot Jungajárvi. I Sør-Varanger kommunes arealplan er området for tursti satt av til LNFR-område; Landbruk, Natur og Friluftsområde, samt reindrift.

Planlagt område for næringsformål/turisme er i eksisterende bebyggelseplan for Sollia satt av til Bolig, herberge, campingplass og friluftsområde.

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte;

  • Bebyggelse og anlegg, Næringsbebyggelse og bolig.
  • Grønnstruktur, Tursti.

 

 

 Sør-Varanger kommune har i notat fra oppstartsmøte datert 23.09.2015, gjort en vurdering av forholdet til konsekvensutreding. Kommunen kan ikke se at detaljreguleringen kommer innunder KU-forskriftens bestemmelser. Planen kommer ikke innunder forskriftens § 2, ei heller § 3 og skal således ikke behandles etter forskriften.

 

Kart med planavgrensning:

Kart Sollia Varsling_400x566.jpg

 

Innspill og andre merknader sendes til;

Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.

 

Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Svarfrist: 06.11.2015.

 

Fiskebeck Prosjekt AS