I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger Kommune i møte 22.11.12, sak 129/12, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn;

Forslag til Detaljregulering for Prestefjellet terrasse, planID 2012010
 
Planforslaget omfatter gamle Kirkenes gymnas (Ellisif Wessels vei 3) og tilrettelegger for ombygging til boligblokkbebyggelse.
 
Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (www.svk.no) og ved servicekontoret på Rådhuset, fram til 11.01.13.
 
Evt. innspill/merknader til planforslaget sendes innen 11.01.13 til Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.
 
Vennligst oppgi vår referanse: 11/2211
 
 
Virksomhetsleder for Plan- og byggesak

 2012010PLDetaljregulering Prestefjellet terrasse