Grunnregelene er:

  1. Personer som blir syke med influensa sendes hjem eller holdes isolert på eget rom . Dvs. i praksis må en da få bragt mat drikke og annet nødvendig til rommet. Dersom pasienten må forlate rommet for toalettbesøk eller liknende anbefales bruk av munnbind. Det samme gjelder for personell som evt. tilser den syke på rommet når de er inne hos den syke.
  2. God håndhygiene med såpe og vann hos alle ansatte men spesielt innskejrpet for de som er syke
  3. God hostehygiene Hoste og nyse i albuekroken eller papirlommetørkle
Om det ikke allerede er gjort anbefaler jeg at vedlagte informasjonsbrosjyre om gode vaner som forebygger influensa henges opp på aktuelle steder som bad, toalett, kantine og andre fellesområder.
En god regel er at alle gjennomfører håndvask med såpe og vann før og etter måltid . Alternativt om  såpe og vann ikke er tilgjengelig benytte s  hånddesinfeksjonsmiddel på same måte.
Om den syke er avhengig av å benytte felles bad/toalett  anbefales om mulig at ett av disse reserveres for syke, alternativt kan det være hensiktsmessig med en daglig rutine der en vasker over vanlige berøringspunkt som kraner og håndtak, såpedispensere osv.  på fellesrom en gang om dagen med såpe og vann.
 
Når det gjelder stell og pleie av den syke vises til vedlagt brosjyre fra kommuneoverlegen her i Sør-Varanger. Ved behov for legehjelp benyttes de kontaktnumre som er angitt i denne. 
I den 7 dager lange perioden som en må regne personen som smitteførende er det ikke aktuelt for den syke å reise med offentlige transportmidler.
 
Når en først har fått influensa vil en være å regne som smittsom i 7 dager selv om mange opplever at en er relativt symptomfri etter 3-5 dager - isolasjon hjemme eller på eget rom må derfor vedvare like lenge. 
Ved oppstart av Tamiflu i løpet av 1-2 døgn etter at en blir influensasyk vil en kunne forkorte antall dager med symptomer noe - en blir imidlertid ikke raskere smittefri.  Dvs.må fortsatt regnes som smittsom i 7 dager fra en ble syk.  
For  nærmere om utlevering av Tamiflu  se  egen artikkel