Sør-Varanger kommune har allerede mottatt flere henvendelser fra publikum om fritidsboliger som er registrert som bolig i matrikkelen.

I de fleste tilfeller er nok dette riktig. Opprinnelig søknad har vært bolig, - men så er boligen i ettertid tatt i bruk til fritidsformål uten at det har vært søkt om bruksendring. Dersom dette er tilfelle og eier ønsker denne endret til fritidsbolig i matrikkelen, må det søkes om bruksendring.

I noen tilfeller kan det også være registrert feil i matrikkelen. Krav om retting av matrikkelen settes da fram for kommunen med dokumentasjon som viser at registrerte opplysninger er uriktige.

Vi har på nåværende tidspunkt ikke kapasitet til fortløpende å følge opp alle disse henvendelsene. Vi må derfor be om at slike henvendelser blir sendt oss skriftlig, slik at vi kan følge opp sakene etter hvert. For spørsmål om boligareal (P-ROM eller BOA) er dette opplysninger som ikke er registret i matrikkelen og som vi derfor ikke kan opplyse om.

(Til opplysning nevner vi at matrikkelen er landets offisielle eiendomsregister. Den inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger. Statens Kartverk er sentral matrikkelmyndighet og har med dette ansvar for oppdatering av matrikkelen.).

For andre spørsmål knyttet til endring av likningsverdi, henvises det til www.skatteetaten.no