Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Illustrasjon av ny bru med fylling ved fjære sjø

Forslag til endring av detaljregulering for parsell 1B på E105 Rundvatnet - Elvenes - Ny arealavgrensning

Statens vegvesen foreslår å utvide arealavgrensningen på klankart R204 til endringen av reguleringsplan for E105, varslet 10.10.13 (se varslingstekst nedenfor).
Arealgrensen fremgår av vedlegg nedenfor, det følger også en visualisering av området.
Begrunnelsen for utvidelesen fremkommer av vegvesenets brev nedenfor.

Opprinnelig varslingstekst:

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 utarbeidet
forslag til endring av detaljregulering for parsell 1B på E105. Endringen gjelder
endring av arealformål på et mindre område som i dag er avsatt til friluftsområde
i sjø ved Elveneset, og endring av arealformål i et område vest for Rundvatnet
som i dag er avsatt til anleggsveg.
Forslag til detaljregulering ligger til offentlig ettersyn fra 10. oktober
2013 til 21. november 2013. Planforslaget er tilgjengelig på Statens vegvesen
sitt kontor i Vadsø, trafikkstasjonen på Sandnes, og på servicekontoret i Sør-
Varanger kommune. I tillegg ligger planforslaget på vegvesenets nettside
www.vegvesen.no/vegprosjekter og på kommunens nettside (denne artikkelen).

Eventuelle merknader sendes innen 21. november 2013 til Statens vegvesen
Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø,
eller på e-post til firmapost-nord@vegvesen.no

For mer informasjon kontakt Statens vegvesen v/ Bjarne Mjelde på tlf. 78 94 17 92
eller på e-post bjarne.mjelde@vegvesen.no

Vedlegg:

Brev fra Statens vegvesen - om endring av detaljregulering for E105 parsell 1B - justering av arealavgrensing
Ny arealavgrensing_E105_parsell_1B R204
Illustrasjon av ny bru med fylling ved fjære sjø
Bakgrunn for forslag til endring av detajlregulering for E105 1B
Planbeskrivelse detaljregulering E105 parsell 1B - endring
Planhefte detaljregulering E105 parsell 1B - endring
Illustrasjonshefte detaljregulering E105 parsell 1 B - endring
Tilleggsutredning til konsekvensutredning for landskapsbilde
Tilleggsutredning til konsekvensutredning for naturmiljø