Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREA

Varsel om igangsatt arbeid med detaljregulering for atkomst til KILA fra sør

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8  varsles det oppstart av planarbeid for detaljregulering av atkomst til Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) fra sør.

Områderegulering for KILA (Planid, 2011011) stiller krav om detaljreguleringsplan for to atkomstløsninger inn til industriområdet.  Hensikten med dette planarbeidet er å legge til rette for den sørlige atkomst som vil danne et T-kryss med E6 nordvest for boligfeltet Hesseng.

Planarbeidet for den andre atkomsten til KILA, fra Kirkenes sentrum i nord, er påbegynt. Denne behandles i egen detaljreguleringsplan. Nordlig atkomst vil ha kort veg til Kirkenes sentrum og Kirkenes havn, mens atkomsten i sør vil avlaste Kirkenes sentrum for godstransporten til og fra KILA. Til sammen gir disse atkomstene også en ny gjennomgående vegforbindelse mellom E6 ved Hesseng og Kirkenes sentrum, som kan inngå i fremtidig hovedvegsystem. Hele vegsystemet vil bli sett i en større sammenheng i forbindelse med planleggingen for annen næringsvirksomhet i området.

2014-02-18_Planavgrensning_oppstart_600x551.jpg

Varslingsdokumentene er lagt ut på kommunens hjemmeside www.svk.no og ved servicekontoret på Rådhuset. Innspill til oppstart av planarbeid sendes innen 31.03.14 til Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes  eller e-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Planavgrensning med gjeldende områderegulering for KILA kan ses her: planavgrensning KILA atkomst sør.pdf