Formål med planarbeidet
Coop Finnmark planlegger etablering av en ny Extra butikk på Sandnes. Ut fra dagens og framtidig boligstruktur i bydelen vurderes kundegrunnlaget som meget tilfredsstillende, med tanke på å etablere en butikk på ca. 1.500 m2.

Det planlegges et konsept som tidligere er etablert på steder som Kautokeino, Lakselv og Alta. Butikkene er blitt veldig godt mottatt av våre kunder i disse områdene.

Man ønsker å tilrettelegge gode adkomst‐ og parkeringsmuligheter. I tråd med SVV sine håndbøker legges det opp til at dagens felles avkjørsel utformes som et kanalisert vegkryss. Videre vil det legges opp til separering for de gående.

I utgangspunktet tenker en seg at planområdet reguleres til forretning i tillegg til ulike trafikkformål (kjøreveg, gangforbindelser og annen veggrunn); muligens også grønnstruktur langs bekken.

Planstatus
I kommuneplanens arealdel er den aktuelle eiendommen avsatt til industri på samme måte som naboeiendommen i nord, mens naboeiendommen i sør er avsatt til senterområde.

I gjeldende reguleringsplan fra 1984 er eiendommen avsatt til industri på samme måte som naboeiendommen i nord, mens naboeiendommen i sør er avsatt til forretning/kontor.

Bakgrunn
I vedlagte kart skisseres en foreløpig planavgrensning. Endelig avgrensning knyttes i stor grad til endelig kryssløsning, og vil bli fastsatt under reguleringsarbeidet.

Skissert planområde omfatter eiendommen 23/2/950, samt deler av eiendommene 23/2, 23/33, 23/83, 23/112, 23/321, 23/2/955, 23/2/964, 23/2/958 og 23/2/1030, samt festeeiendommen 23/13/3.

Kommunens holdning
Planutvalget i Sør‐Varanger kommune sluttet seg i møte den 05.12.17 til spørsmålet om å tillate omregulering fra industri til forretning.

Oppstartmøte med administrasjonen ble gjennomført den 16.11.17, der bl.a. planavgrensning og viktige temaer i planarbeidet ble drøftet.

Referat fra oppstartsmøte, samt saksfremstilling fra utvalg for plan og samferdsel sin behandling av planinitiativet, finner du her:

Saksfremlegg

Referat fra oppstartsmøte

Vurdering konsekvensutredning

Kart over planområdet

Sakspapirer er også tilgjengelig på Servicekontoret på Rådhuset.

 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger
Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk utredningsplikt. Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, og fanges således heller ikke opp av § 10. Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU‐plikt etter forskrift om konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.


Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til undertegnede.
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger om planarbeidet, bes melde dette skriftlig til
Multiconsult AS, postboks 2274, 9269 Tromsø eller tromso@multiconsult.no, innen 20.01.2018.

 

Med vennlig hilsen

Multiconsult

Tom Langeid
tom.langeid@multiconsult.no