Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5, jfr. § 12-6 er området regulert til følgende;

Bebyggelse og anlegg

Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur

Grønnstruktur

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned her:

Planbeskrivelse Detaljregulering for Skytterhusfjellet B2A vedtatt 270815.pdf

2015001 plankart B2a vedtatt 270815.pdf

Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet B2A vedtatt 270815.pdf

B2A Illustrasjonsplan 1t500 150512.pdf

Vedlegg A - vurdering geoteknikker.pdf

DETALJREGULERING B2A, SKYTTERHUSFJELLET - VEDTAK MED SAKSFRAMSTILLING.pdf

 

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 16.12.15

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Plan- og utviklingssjefen