11.01.2013 ble det varslet oppstart av planarbeid for boligområde benevnt B2F i reguleringsplan for Skytterhusfjellet.

Av forskjellige årsaker er ikke planarbeidet igangsatt før nå, og det sendes derfor ut fornyet varsel om oppstart av planarbeide. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at planavgrensningen er endret i fht varsel av 11.01.13.

 

Planen utarbeides som detaljregulering etter Plan- og bygningslovens (pbl) § 12-3.

I henhold til pbl § 12-5 vil området bli regulert til:

- Område for bebyggelse og anlegg

- Samferdselsanlegg og infrastruktur

- uteoppholdsareal ( lekeplass)

- grønnstruktur

Da planarbeidet er i samsvar med overordnet arealplan for området, er planarbeidet vurdert dithen at det ikke er krav til utarbeidelse av planprogram, og det kommer ikke innunder forskrift om konsekvensutredning, dette gjelder også forhold hva angår endret planavgrensning.

 

Innspill og andre merknader sendes postmottak@svk.no , eller Sør-Varanger kommune, Plan – og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 14.12.15

Varselkart kan lastes ned her: varselkart skytterhusfjellet b2f.pdf

 

 

Plan – og utviklingssjefen