Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/ eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

  • Er uten egen bolig

  • Står i fare for å miste bolig

  • Bor i uegnet bolig eller bomiljø

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) Bolig for velferd

 

For å søke om kommunal bolig må man være bosatt i Sør-Varanger kommune og oppfylle kriterier for vanskeligstilte på boligmarkedet.

Retningslinjer for kommunalt disponerte/ eid boliger
Retningslinjer for omsorgsboliger

Sør-Varanger kommune har samarbeid med Stiftelsen Bolig Bygg, Toto Utvikling AS og private boligutleiere.

 

Typer kommunale utleieboliger:

  • Omsorgsboliger - boliger for eldre med hjelpebehov, boliger for funksjonshemmede og boliger for mennesker med langvarige psykiske lidelser tildeles av koordinering, fag og forvaltningsenheten. 
  • Bolig for flyktninger – denne tjenesten tildeles av flyktningtjenesten.
  • Bolig med hjelpe- og vernetiltak – boliger for rusmiddelavhengige med omfattende hjelpebehov.  Tildelingskriterier og brosjyre. Denne tjenesten tildeles av rustjenesten i Sør-Varanger kommune.

  • Rehabiliteringsboliger – boliger for rusmiddelavhengige i rehabiliteringsfase. .  Tildelingskriterier og brosjyre. Denne tjenesten tildeles av rustjenesten
  • Boliger for mennesker med moderate oppfølgingsbehov – tildeles av Boligtiledelingteamet 2 ganger i måned. Tildelingskriterier.
  • Boliger for spesielt vanskeligstilte – tildeles av Boligtiledelingteamet 2 ganger i måned.

  • Ordinære boliger – tildeles av Boligtiledelingteamet 2 ganger i måned.