Planområdet er i dag regulert til gravlund, parkering, friluftsområder med mer i reguleringsplan for Sandnesdalen, planid 1983100.

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til;

- Offentlig/ privat tjenesteyting, herunder gravkapell.

- Grav- og urnelund

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder vei, gang og sykkelvei, parkering.

- Grønnstruktur

Flere formål kan også tilkomme underveis i prosessen.

 

Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.

Kart over området:

detaljkart varsel om oppstart.pdf

oversiktskart varsel om oppstart.pdf

 

Innspill og andre merknader sendes til Sør-Varanger kommune, Plan –og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915  Kirkenes, eller til e-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no,  innen 05.05.17. Merk brevet med saksnr: 16/1572.

 

Plan – og utviklingssjefen.