Varsel om oppstart av planarbeide.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1 varsles det om at det er igangsatt planarbeid i Bjørnevatn, Sør-Varanger kommune. Planen har fått det foreløpige navnet "Skolehaugen".

Planområdet er avmerket som byggeområde for boliger (B17) og byggeområde for offentlig bebyggelse (Bjørnevatn Skole) i kommuneplanens arealdel, og ligger like ved Bjørnevatn Skole. Adkomst vil sannsynligvis bli fra Fjellveien.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 25 vil området bli regulert til;

- Byggeområder

Herunder boliger og offentlig bebyggelse

 

- Offentlige trafikkområder

Herunder kjørvei, bussholdeplass, parkeringsplass, fortau mv.

 

- Friområder

Herunder lekeplass, ballbane

 

- Spesialområder

Herunder friluftsområder, snødepot og kommunaltekniske anlegg

Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.

Innspill og andre merknader sender Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen,

Boks 406, 9915 Kirkenes. 

Utkast til plankart finner du her:   

Utkast+til+plankart+for+Skolehaugen+i+Bj%F8rnevatn.pdf

Virksomhetsleder plan og byggesak