I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til;

- område for bebyggelse og anlegg

- samferdselsanlegg og infrastruktur

 

Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke er krav til utarbeidelse av planprogram og at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Innspill og andre merknader sendes postmottak@svk.no , eller Sør-Varanger kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 23.11.09.

Se www.svk.no for avgrensning av planområdet.

Plandokumentene finner du her:

planavgrensning.pdf   

Varsel+om+oppstart+av+planarbeide.pdf   

Virksomhetsleder for Plan – og byggesak