Søknader i h.h.t. Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 b) funksjonshemmede, behandles etter følgende retningslinjer:

  1. Kjøring til rekreasjonsformål skal i all hovedsak skje i det offentlige løypenettet.
  2. Dispensasjon kan innvilges til personer som kommer inn under kriteriene for parkeringstillatelse for forflytningshemmede (jfr. Samferdselsdepartementets forskrift 15. mars 1994 om parkering for forflytningshemmede).
  3. Forflytningshemmingen må være varig og skal dokumenteres med legeerklæring på et eget skjema for søknader til dette formål.
  4. For reelle transportbehov kan dispensasjon innvilges i et begrenset omfang. Som hovedregel skal kjøringen skje etter korteste avstand fra brøytet bilvei eller fra offentlig scooterløype. Dispensasjon kan bl.a. gis til følgende formål:
    • Transport til egen hytte eller til hytte tilhørende ektefelle/samboer, foreldre eller barn. Hyttas eier og festenummer må oppgis.
    • Transport til et enkelt fiskevann, eller en plass som har tradisjonell betydning for vedkommende.

Transportbehovene vil bli vurdert og avveid opp mot mulige skader og ulemper som kjøringen kan påføre andre interesser, jfr. reindriftas vinterbeiteområder og verdifulle natur- og friluftsområder.

   5.    Dispensasjon gis for kartfestede traseer for inntil fem sesonger av gangen og omfatter ikke  følgescooter.

Søknadsfrister 2004/2005:
15. desember 2004
24. januar 2005
21. februar 2005
7. mars 2005
11. april 2005

Søknadene behandles administrativt. Behandlingstid er satt opp til 3 uker fra søknadsfristen.

Nærmere informasjon: Plan- og utviklingsavdelingen, tlf. 78 97 74 93 eller 78 97 74 97.

Søknadsskjema for dispensasjon

Legeerklæringsskjema

Retningslinjene i eget dokument